Algemene Voorwaarden

1. Betalingsmodaliteiten
1.1 Voorschotten
Om een zo goed mogelijk service te kunnen blijven verlenen naar al onze klanten toe, vragen wij bij een bestelling steeds een voorschot op de bestelde goederen te geven. Dit om te vermijden dat bestelde goederen nooit afgehaald worden, waardoor wij een verlies lijden.
 
1.2 Verkoopbonnen en voorschotten
Deze zijn steeds contant te betalen, hetzij cash, hetzij bancontact. In uitzonderlijke situaties kan u eventueel het bedrag op voorhand overschrijven en het betalingsbewijs meebrengen (of doorfaxen) naar de winkel.
Betaling per overschrijving, na afhaling, is steeds uitgesloten. Tot de betaling geschiedt blijven de goederen eigendom van onze firma.
 
1.3 Facturen
Deze zijn in principe contant te betalen, hetzij cash, hetzij bancontact. In uitzonderlijke situaties kan u eventueel het bedrag op voorhand overschrijven en het betalingsbewijs meebrengen (of doorfaxen) naar de winkel. Tot de betaling geschiedt blijven de goederen eigendom van onze firma.
Ingeval cheques ter betaling worden gegeven is dit geen schuldvernieuwing en blijven de huidige verkoopsvoorwaarden van toepassing. Ingeval niet stipte betaling op de vervaldag is een interest verschuldigd van 8% maandelijks en bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100EUR. Indien geen vervaldatum vermeld is, dan is de vervaldag 10 werkdagen na factuurdatum. bij niet-betaling van de factuur,zijn alle gemaakte kosten om de factuur te innen ten laste van de klant. Voor alle betwistingen voor onze winkel te Lokeren zijn de rechtbanken te Dendermonde bevoegd.
 
2. Bestellingen
 
Wij trachten steeds onze uiterste zorg aan te wenden om u zo snel mogelijk de bestelde goederen te bezorgen. Indien, onverhoopt, de wachttermijn te lang wordt heeft u het recht door eenvoudig verzoek, de bestelling te annuleren. Indien wij merken dat bestelde goederen onleverbaar zijn, behouden wij ons ook het recht voor om de bestelling te annuleren. Eventueel gegeven voorschotten, worden in beide gevallen teruggegeven.
 
3. Garantievoorwaarden en omruil
 
3.1 Bij de aanschaf van losse onderdelen
Indien u onder garantie een defect bemerkt aan 1 of meerdere onderdelen, dient u deze onderdelen binnen te brengen tezamen met de originele verpakking en verkoopbon of factuur.
In sommige gevallen behouden we ons het recht voor de onderdelen eerst te testen alvorens om te ruilen. Indien mogelijk en voorradig, doen wij de onmiddellijke omruil van de goederen. Indien dit laatste onmogelijk blijkt, stellen wij een herstellingsbon op waarna wij met de goederen naar onze leverancier trekken voor omruil. U wordt dan verwittigd wanneer deze omruil gebeurd is en de goederen opnieuw afgehaald kunnen worden.
In uitzonderlijke situaties, spreken wij ons niet onmiddellijk uit over het al dan niet onder garantie zijn van defecte producten en laten wij onze leverancier hierover beslissen.
Garantie beperkt zich steeds tot het normaal gebruik van de onderdelen en vervalt bij fysieke schade of slechte omgang.
In geen geval kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel dataverlies. Wij raden u dan ook aan om regelmatig een backup te nemen van uw systeem.
 
3.2 Bij de aanschaf van een volledig systeem door uzelf geassembleerd en geinstalleerd
Idem als bij 3.1. De garantie beperkt zich tot de normale garantie op de onderdelen en niet op de installatie. Een vergoeding kan gevraagd worden, indien wijzelf het probleem in het systeem moeten detecteren en/of demonteren en herassembleren. U koos er immers voor om het systeem zelf te monteren. Defecten veroorzaakt door een montagefout vallen niet onder garantie. 
 
3.3 Bij de aanschaf van een volledig systeem door ons geassembleerd
In dit geval omvat de garantie niet alleen hetgeen in 3.1 omschreven is, maar ook het detecteren van het defect, alsook het eventueel demonteren en herassembleren. Bijkomende vergoedingen worden slechts gevraagd indien het defect door uzelf veroorzaakt werd en dus blijkt dat de stukgegane goederen niet onder garantie vallen. 
 
3.4 Bij de aanschaf van een volledig systeem door ons geassembleerd en geļnstalleerd
Idem als bij 3.3. Met als opmerking dat de garantie zich steeds beperkt tot de hardware. Software garantie is niet van toepassing. In geen geval kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel dataverlies. Wij raden u dan ook aan om regelmatig een backup te nemen van uw systeem
 
3.5 Omruil binnen de zeven dagen
Indien onverhoopt het product niet aan de verwachte eisen voldoet, kan u dit, mits voorleggen van de originele verkoopbon of factuur, omruilen binnen de zeven dagen. U kan dan kiezen voor omruil naar hetzelfde product toe of een waardebon ter waarde van het aangekochte product. Het product dient zich wel in de oorspronkelijk verkochte staat te bevinden.
 
3.6 Garantietermijnen
Behoudens afwijkende garantiebepalingen van de fabrikant, geldt een algemene garantietermijn van 2 jaar voor alle particulieren. Uitzonderingen hierop zijn:
- Professionele klanten
- Verslijtbare onderdelen (bvb.: batterijen, voedingen, supplies, ..)
 
3.7 Dode pixels TFT Schermen/Notebooks
Dit fenomeen is voorlopig inherent aan LCD-technologie. Het lichte -of anders gekleurde- puntje wordt veroorzaakt door een slecht werkende pixel op het LCD-panel. Binnen bepaalde grenzen wordt dit fenomeen als normaal aanschouwd, rekening houdende met het feit dat 1 of enkele dode pixel(s) op een gemiddeld totaal aantal van 2359296 een verwaarloosbare fouttolerantie oplevert. Volgens ISO 13406-2 foutklasse II.b mag een TFT-scherm volgende defecte (sub)pixels hebben:
- 2 pixels die continu oplichten
- 2 pixels die continu zwart blijven
- 5 (sub)pixels die continu groen, rood of blauw oplichten
Dus: Garantie vanaf 3 dode pixels of 6 dode subpixels
 
4. Herstelling- en inbouwvoorwaarden
 
Bij het binnenbrengen van een pc ter herstelling (of inbouw van onderdelen), krijgt u steeds een herstelbon mee. Dit geldt als bewijs dat u de pc bij ons binnenbracht. 
Indien een softwareherinstallatie vereist is vragen we dat u ons al de te installeren software bezorgt (inclusief operating system). Tevens hebben we ook eventuele passwoorden nodig om toegang tot het systeem te krijgen en de nodige testen uit te voeren. Deze worden strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt afgesproken wat er aan het systeem gedaan dient te worden en wat niet.
Indien ondanks onze uiterste zorg 1 of meerdere onderdelen het begeven, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Het is immers meer dan waarschijnlijk dat deze onderdelen het bij u thuis ook zouden begeven hebben. Als er onverwacht extra kosten opduiken tijdens het herstelproces, brengen wij u hiervan op de hoogte.
In geen geval zijn wij verantwoordelijk voor Dataverlies.
 
5. Niet afgehaalde goederen
 
Indien bestellingen en/of herstellingen niet afgehaald worden binnen een termijn 3 maanden volgend op de verwittiging van klaarlegging, worden deze automatisch de eigendom van PC Stuff bvba.
Eventueel gegeven voorschotten worden in dit geval ook niet geretourneerd.
Indien u in dit geval de bestelling en/of herstelling toch nog wenst en deze is nog voor handen, kan een administratieve kost aangerekend worden van 50eur.